Bertran Sennwald  MSc ETH / REG A / SIA / Intl. Assoc. AIA

 Architect

2016 Jiang Yin Office Headquarter

Location: Jiang Yin, China   GFA: 39'615m2   Company: SDD   Position: Design Director

2016 Mixed-use Zhong Tie Si Yuan -2 nd price competition

  Location: Wuhan, China   GFA: 79’938 m2   Company: SDD   Position: Design Director

  

2016 Beijing Whuzhoucheng Office Headquarter (revamp)

Location: Beijing, China   GFA: 133’246 m2   Company: SDD   Position: Design Director

   

2016 Kindergarden Hubei

Location: Hubei, China   GFA: 3’600 m2   Company: SDD   Position: Design Director

  

2016 Industrial Park Anhui

Location: Anhui Hefei, China   GFA: 416’000 m2   Company: SDD   Position: Design Director

  

2015 Campus Renovation Wuhan

Location: Wuhan, China    GFA: 366’649m2    Company: SDD    Position: Design Director

  

2015 Wuhan Linkong -1 st price competition

Location: Wuhan, China    GFA: 416’756 m2    Company: SDD    Position: Design Director

  

2015 Jinan Mixed-use Office Art Exhibition

Location: Jinan, China   GFA: 63’000 m2    Company: SDD    Position: Design Director

  

2015 Kubix -under construction

Location: Shanghai, China    GFA: 39’760 m2    Company: SDD    Position: Design Director

  

2015 Huinan Renovation Nursing Home Center -under construction

Location: Shanghai, China    GFA: 32’863 m2    Company: SDD    Position: Design Director